1.สินค้าที่ซื้อกับเราทุกประเภทเรารับประกันภายใน 7 วัน เท่านั้น(นับจากวันที่ชำระเงิน) เปลี่ยนสินค้าใหม่หรือโค้ดใหม่ให้ แต่ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2.หากเกิน 7 วัน แล้วเราขอสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี ถือว่า อยู่นอกขอบเขตการรับประกันของเรา
3.ทั้งนี้เราไม่รับผิดชอบใดๆหากลูกค้าได้ซื้อแล้ว หากเกิดความผิดพลาด เราขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
4.เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็ปไซต์ หรือ ทางไหนก็ตาม ถือว่าตกลงยอมรับเงื่อนไขการรับประกัน
5.สินค้าประเภทที่เป็นการ เติมโค้ด ทุกชนิด ไม่ว่าลูกค้าจะเติมแล้ว (Activate) หรือ ยังไม่เติม เรารับประกันสินค้าในร้าน แค่ 7 วัน เท่านั้น เพื่อที่จะหาสินค้าทดแทนมาได้ทันเวลา
6.เมื่อระยะการใช้งานไม่สามารถใช้ได้ตามที่ระบุหรือโปรแกรมปลายทางเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผมขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
7.เมื่อลูกค้าซื้อถือว่ายอมรับเงื่อนไข ของเราทั้งหมด และเราสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกฎได้ทุกเมื่อ มีผลบังคับใช้ทันที และ ย้อนหลัง

  1. All products purchased with us, we pay 7 days (from the date of payment) change the product or a new code. But cannot refund in all cases
  2. If more than 7 days, then we reserve the right not to let all cases watch outside of our management.
  3. We may not sing any If you want to buy and if there is a mistake, we reserve the right not to allow in all cases.
  4. When ordering products through the web page or any other way without expecting compensation.
  5. Products that the program refills all kinds of codes, whether they have been refilled (activated) or have not filled us, products in the store only 7 days in order to find a replacement product in time.
  6. When it is forbidden to use, it cannot be used as specified or occipital program, I reserve the right not to use in all cases.
  7. When buying all our add-ons and we can add or rule them whenever applicable and retrospect.